Ekologisk odling

Ekologisk odling innebär i korthet ett odlingssystem utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Vi vet ju alla att inom konventionell grönsaksodling förekommer en mängd olika kemikalier och även genmodifierade organismer (GMO). Herbicider, (växtdödande ogräsmedel tex Roundup), Fungicider, (svampdödande medel) och Insecticider (insektsgift) är alla exempel på medel som ej är tillåtna inom ekologisk produktion av flera skäl tex. att vi månar om skydd av vatten och jord och den biologiska mångfalden. Generellt strävar ekologisk odling efter att i så hög grad som möjligt vara självförsörjande, använda förnybara resurser samt fungera som ett kretslopp och bevara den biologiska mångfalden. Miljömässiga fördelar med ekologisk odling är bland annat ökad biologisk mångfald på grund av mindre ogräsmedel och skadedjursbekämpning och inget läckage av syntetiska kemikalier.  Den biologiska mångfalden är större på jordbruksmark som odlas ekologiskt, tillexempel är det i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare som humlor och bin på ekologiska gårdar. Att djur ska ha möjlighet att leva ett naturligt liv rankas högt i det ekologiska jordbruket.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk är ett väldefinierat begrepp som innefattar ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologiskt jordbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser, där syntetisk handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte används.

Certifieringar

KRAV är en svensk, ekologisk märkning som bygger på EU:s regler för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och att endast ett fåtal tillsatser är tillåtna. Utöver EU:s regler har KRAV egna, utökade regler för till exempel djuromsorg, klimat och sociala aspekter.              KRAV:s märke är ett av våra mest välkända miljömärkningar

EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat.